Mülteci Çocukların Eğitime Erişimi

Mülteci Çocukların Eğitime Erişimi

Yunan Hükümeti, mülteci ve göçmen çocukları resmi eğitimden, özellikle de kabul ve kimlik merkezlerinde (asayişsiz ortamlar ve kamplar) yaşayanları pratik olarak dışlıyor. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlardan gelen bilgiler, birçok engelin, bu çocukların ulusal eğitim sistemine kişisel olarak (geleneksel şekilde) veya uzaktan eğitim yoluyla (pandemi sırasında) erişimini tamamen zayıflattığını göstermektedir. İki yıl önce, okula devam eden ve reşit olmayanların sayısı 16000 civarındaydı. Geçen yıl bu sayı yaklaşık 7000’e düştü ve şimdi sıfıra yakın olduğu tahmin ediliyor. Bu, temel eğitim haklarının ihlali anlamına gelir ve göçmenlere ve mültecilere karşı açık bir ayrımcılık eylemidir.

1. Komisyon, Yunanistan’daki milli eğitim sistemine erişimi olmayan mülteci ve göçmen çocukların gerçek sayısını doğrulayabilir mi?

2. Bu uygulama, Avrupa Birliği’nin işleyişine ilişkin Antlaşması’nın 2. Maddesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 14. Maddesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 numaralı protokolünün 2. Maddesi, 2011/95/AB Direktifinin 27. Maddesi ve 2013/33/AB Direktifinin 14. Maddesi ile uyumlu mu?

3. Komisyon, tüm çocukların uygulamada ilgili tüm temel haklardan yararlanmasını sağlamak için nasıl müdahale etmeyi planlıyor?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Konstantinos Arvanitis (Sol Grup), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Dimitrios Papadimoulis(Sol Grup),  Petros Kokkalis(Sol Grup),  Elena Kountoura (Sol Grup), Stelios Kouloglou(Sol Grup),  Pernando Barrena Arza (Sol Grup), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Damien Carême (Verts/ALE), Clare Daly (Sol Grup), Cornelia Ernst (Sol Grup), Giorgos Georgiou (Sol Grup), José Gusmão (Sol Grup), Petra Kammerevert (S&D), Dietmar Köster (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Marisa Matias (Sol Grup), Karen Melchior (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Anne-Sophie Pelletier(Sol Grup),Manuel Pizarro (S&D), Eugenia Rodríguez Palop(Sol Grup),  Tineke Strik (Verts/ALE), Miguel Urbán Crespo (Sol Grup), Idoia Villanueva Ruiz (Sol Grup),  Nikolaj Villumsen (Sol Grup), Mick Wallace (Sol Grup), Milan Brglez (S&D) tarafından verilen soru önergesidir.

Yanıt

28 Haziran 2021        

11830 göçmen çocuk 2020-2021 öğretim yılında Yunan okullarına kayıt oldu. Bunlardan 3142’si Mülteci Eğitimi için Ana sınıf Olanakları Programı kapsamındaki sınıflara; 7 535’i ana sınıfı olmayan okullara; 1153’ü ana sınıfı olan okullara kayıtlıdır.

Kabul Koşulları Direktifi[1], uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve reşit olmayan çocukların, başvurularının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde vatandaşlarla benzer koşullar altında eğitime erişimlerinin sağlanması gerektiğini öngörmektedir[2].

Ayrıca, Yeterlilikler Direktifi’ne[3] dayanarak, Üye Devletler, ulusal olanlarla aynı koşullar altında, uluslararası koruma verilen tüm çocuklara eğitim sistemine tam erişim izni vermelidir. Bu direktifleri uygularken Üye Devletler, Temel Haklar Şartı’nın 14. Maddesinde yer alan eğitim hakkı da dahil olmak üzere temel haklara uyumu sağlamalıdır.

Komisyon, son zamanlarda kabul edilen Çocuk Haklarına İlişkin AB Stratejisi[4] de dahil olmak üzere, göçmen çocuklar için eğitim, ek ve hedefe yönelik koruma ve  desteğin gerekli olduğunun altını çizmiştir.

Entegrasyon ve Kaynaştırma Eylem Planı[5] daha fazla göçmen çocuğun kaliteli ve kapsayıcı erken çocukluk eğitimi ve bakımına katılmasını sağlayacak önlemleri de içermektedir. Üye devletlerin eğitimle ilgili programları ve önlemleri desteklemek için AB finansmanından tam olarak yararlanmaları da teşvik edilmektedir.

Komisyon durumu yakından takip etmeye devam ederken Yunan makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Yunanistan’da yeni kurulan Avrupa Göç Yönetimi Görev Gücü, tüm mülteci ve göçmen çocuklar için örgün olmayan eğitim ve yaygın eğitime erişimi kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak toplanmaktadır.


[1] 26 Haziran 2013 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2013/33/AB’nin 14. maddesi.

[2]              https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033

[3] 13 Aralık 2011 tarihli ve 2011/95/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 27. maddesi.

[4] Komisyon’dan Avrupa Parlamentosu ve Göçte çocukların korunması Konseyi’ne iletilen COM(2017) 211 final ; Komisyon’dan Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi’ne AB’nin çocuk hakları stratejisine ilişkin iletilen COM/2021/142 final

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:758:FIN