AB yönergelerinin ihlali / işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail kuruluşlarına AB finansmanı

AB yönergelerinin ihlali / işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail kuruluşlarına AB finansmanı

İsrailli kuruluşların niteliğine ve İsrail’in Haziran 1967’den beri işgal ettiği topraklardaki faaliyetlerine ilişkin AB yönergelerine göre, 2014’ten itibaren AB tarafından finanse edilen İsrail Kuruluşları, hibeler, ödüller ve mali araçlar[1] , işgal altındaki Filistin topraklarında yalnızca resmileşmemiş ve icra etmemiş finanse edilen faaliyetler AB hibeleri için uygundur.

İsrail’in yasadışı bir şekilde işgal altında tuttuğu Filistin Batı Şeria’daki Ariel yerleşiminde bulunan Ariel Üniversitesi (AU) tarafından finanse edilen BOUNCE[2]   projesi “İsrail’deki paydaş” olarak listelenmiştir.Ariel Üniversitesi, proje için bir bilgilendirme etkinliğine ev sahipliği yaptı ve profesörlerinden biri, yukarıda bahsedilen AB yönergelerine aykırı olarak BOUNCE ekibinin ortak araştırmacısı ve üyesi olarak listelendi.

Bununla birlikte, Ariel Üniversitesi, AB tarafından finanse edilen GEO ‑ CRADLE projesi için paydaş veri tabanından yakın zamanda çıkarılmış olsa da, diğer İsrailli yerleşim birimleri projeye dahil olmuş ve ilgili faaliyetleri yürütmüştür.

1. Komisyon, AB tarafından finanse edilen araştırma projelerinde, AB’nin yükümlülüklerinin tekrar tekrar ihlal edilmesini ve İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki egemenliğinin tanınmasını önlemek için ne gibi önlemler alacaktır?

2. Bu hizmetler projenin yönergelere uygunluğunu değerlendirmek için etik bir kontrol veya denetim talep edecek mi?

3. Horizon Europe çerçevesi kapsamında İsrailli kuruluşlar için etik değerlendirme prosedüründe bu AB yükümlülüklerine ve pozisyonlarına bir referans içerecek mi?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Tanja Fajon (S&D), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Maria Grapini (S&D), Javier Nart (Renew), Chris MacManus(Sol Grup),  Malin Björk (Sol Grup), Sirpa Pietikäinen (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Andreas Schieder (S&D), Martina Michels (Sol Grup), tarafından verilen soru önergesidir.

Yanıt

28 Temmuz 2021      

‘Haziran 1967’den bu yana İsrail’in işgal ettiği bölgelerdeki İsrail’in mevcudiyeti ve faaliyetlerinin 2014’ten itibaren AB tarafından finanse edilen hibe, ödül ve mali araçlara uygunluğuna ilişkin kılavuz ilkeler uygunluk ve faaliyetler açısından açık kurallar belirlemektedir[1].

Kılavuzlara göre, İsrailli kuruluşlar kuruluş yerlerini İsrail’in 1967 öncesi sınırları içinde bulundurmalı ve 1967 sınırlarının ötesinde araştırma faaliyetleri yürütememelidir. Bu nedenle, Ariel Üniversitesi uygun değildir.

Komisyon, uygunluk şartlarının sıkı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Her Horizon 2020 yararlanıcısının uygunluğu onaylayan bir onur beyanı sunması gerekir. Yararlanıcılar, projenin tüm süresi boyunca gereklilikleri yerine getirmelidir. Komisyon herhangi bir noktada kontrol  etme edebilir.

Ayrıca, Horizon 2020 Yönetmeliği[2], program kapsamındaki tüm araştırma ve inovasyon eylemlerinin etik ilkelere ve ilgili ulusal, Birlik ve uluslararası mevzuata uygun olması gerektiğini öngörmektedir.

Horizon 2020 etik değerlendirme programı, titiz bir etik değerlendirme ve izleme ile uyumluluğun proje düzeyinde yakından kontrol edilmesini sağlar. Uyumsuzluk, AB finansmanının azaltılması veya katılımın sona erdirilmesi gibi sözleşmeye dayalı önlemleri tetikleyebilir.

Bu yaklaşımın Horizon Europe kapsamında devam etmesi ve uygulama düzeyinde daha fazla önlem alınması beklenmektedir.

Yetkili Komisyon çalışanlarına SIÇRAMA[3] ve JEO-BEŞİK[4] projeleriyle ilgili endişeler iletilmiştir. Kuralların ihlali tespit edildiği takdirde, işgal altındaki topraklardan alınan toprak örneklerinin tespit edildiği JEO-BEŞİK projesinde olduğu gibi yürürlükteki kurallara göre düzeltici önlemler alınacaktır.


[1]http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/related-links/20130719_guidelines_on_eligibility_of_israeli_entities_en.pdf

[2] Horizon 2020 — Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı’nı (2014-2020) kuran ve 1982/2006/EC sayılı kararı yürürlükten kaldıran 11 Aralık 2013 tarihli ve 1291/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (AB)

[3]  https://www.bounce-project.eu/

[4] http://geocradle.eu/en/


[1]https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/guidelines_on_the_eligibility_of_israeli_entities_and_their_activities_in_the_territories_occupied_by_israel_since_june_1967.pdf

[2] https://www.bounce-project.eu/news/bounce-dissemination-event-on-june-16-2020/