Larnaka’da olası yeni taş ocağı bölgelerinin oluşturulması

Larnaka’da olası yeni taş ocağı bölgelerinin oluşturulması

Kıbrıs Jeolojik Etüt Dairesi, Larnaka’da ulusal ormanlık alanda veya NATURA 2000 koruma alanlarının yanında yeni taş ocağı bölgeleri oluşturulabileceğini duyurdu.Sorunu inceleyenlere göre, bu, en iyi senaryo ile 6900 ağacın kesilmesini içerecektir. Bu konudaki çalışmaların Kıbrıs’taki ekonomik büyüme oranlarına bağlı olarak 15-20 yıl sonra başlaması bekleniyor, çünkü mevcut ocaklar o zamana kadar talebi karşılayabilecek. Ancak, Jeolojik Etüt Departmanı bir dizi önemli gelişmeyi hesaba katmakta başarısız olmuş gibi görünüyor. Özellikle, ülke çapında agrega tüketimi azalmıştır (talep 2004’te 11,5 milyon tondu ve 2008’de 14,2 milyon tonluk bir rekora çıkıp 2015’te 3,9 milyon tona düşmüştür, 2008’deki rakamın % 73’ü. 2019’da ise 2008’deki rakamın % 56’sı olan 8 milyon tona ulaşmıştır). Bundan etkilenen topluluklar bu nedenlerle önerilen yeni taş ocağı bölgelerine karşıdır.

Bunlar ışığında:

1. Komisyon, arazı kullanımında acil ihtiyaç duyulmayan bu tür değişiklikleri planlamanın normal uygulama olup olmadığını söyleyebilir mi?

2. Ormanlık alanlardaki ve yerleşim alanlarının yakınındaki ocakların konumu Komisyon’un çevre ve halk sağlığını koruma hedefleriyle uyumlu mu?

Giorgos Georgiou ve Niyazi Kizilyürek tarafından Avrupa Komisyonu’na sunulan sorun önergesidir.  

Avrupa Komisyonu’nun cevabı:

Üye Devletler,  gelecekteki jeolojik mineral ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir yeni taş ocağı bölgesi planlarını geliştirmekten sorumludur. Bununla birlikte, bu tür planlamanın çevresel etkileri ve orman arazisi de dahil olmak üzere bunlardan kaynaklanan arazi kullanım değişiklikleri, Stratejik Çevresel Değerlendirmeleri[i] ve Çevresel Etki Değerlendirmesi[ii] ile ilgili AB gerekliliklerine uygun olarak usulüne uygun değerlendirilmelidir.

Özellikle, herhangi bir Natura 2000 sahasının etkilenme olasılığı olması durumunda, bu tür taş ocağı planları veya projeleri, 92/43/EEC[iii] Habitat Direktifinin 6.maddesi uyarınca sahalar için etkilerinin uygun bir değerlendirmesine tabi tutulmalıdır ve ancak sahaların bütünlüğü korunursa yetkilendirilebilir.

Komisyon, enerji dışı mineral çıkarılması ve Natura 2000[iv] ile ilgili rehberlik yayınladı.


[i] Αvrupa Parlamentosu ve Konseyin belirli plan ve programların çevre üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik 27 Haziran 2001 tarihli ve 2001/42/EC sayılı tüzüğü, OJ L 197 , 21/07/2001 S. 30 — 37.

[ii] Αvrupa Parlamentosu ve Konseyin belirli kamu ve özel projelerin çevre üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik 13 Aralık 2011 tarihli ve 2001/42/EC sayılı tüzüğü, OJ L 26, 28.1.2012, S. 1, 2014/52/EU sayılı ve 16 Nisan 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey tüzüğü ile tadil edilmiş şekli ile, OJ L 124, 25.4.2014, S. 1.

[iii] 92/43/EEC numaralı ve  21 Mayıs 1992 tarihli doğal yaşam alanlarının ve flora ve faunanın korunması üzerine Konsey Tüzüğü, OJ L 206, 22.7.1992, S. 7‐50.

[iv] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm