Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerdeki (CCS) veri eksikliği

Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerdeki (CCS) veri eksikliği

Uluslararası kuruluşların temsilcileri, Üye Devletler ve sivil toplum örgütleri, COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenen Yaratıcı ve Kültürel Sektörleri (CCS) hemen desteklemenin önündeki ana engellerden birinin Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerdeki veri eksikliği olduğunu vurgulamaktadır. Bu veri eksikliği, pandemiden önce de bir sorundu. Bununla birlikte, sorunun sonuçları daha da kötüye gitmektedir ve gelecekte daha da kötüleşmeye devam edecektir.

Sonuçta, resmi bir AB ortak referans noktasından Yaratıcı ve Kültürel Sektörlere dahil olan tüm farklı sektörlere özel bir odaklanma ile doğru, yeterli, karşılaştırılabilir, izlenen ve güncellenen bilgiler, a) mümkün olan en iyi karar verme ve politika tasarımının sağlanması; b) araştırma ve yeniliğin artırılması; ve c) CCS ve dolayısıyla bir bütün olarak AB toplumu için daha iyi bir gelecek oluşturmak için önemlidir.

1. Komisyon, COVID-19’un CCS üzerindeki etkisinin veri haritasını çıkarmak için hangi önlemleri almayı planlıyor?

2. CCS’yi uzun vadede izlenen ve güncellenen verilerle haritalandırmak için herhangi bir önlem alınacak mı?

3. Komisyon, şu anda böyle bir departman olmadığı için Eurostat’ta CCS odaklı bir departmanın kurulması için prosedürlere başlayacak mı?

Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D) tarafından Avrupa Komisyonuna yönlendirilen soru önergesi.

Yanıt

30 Kasım 2020

Komisyon, uzun yıllardır kültürel ve yaratıcı sektörlerle ilgili istatistikleri topluyor. Eurostat bu çalışmayı yönetmektedir. Bu uyumlaştırılmış istatistikler, istihdam, işletme, uluslararası ticaret, fiyatlar, devlet harcamaları ve kültürel katılım gibi birçok farklı sosyal ve ekonomik alanı kapsamaktadır.

Veriler Eurobase’de halka açıktır ve ‘Açıklamalı İstatistikler’ serisinde kültürle ilgili çeşitli tematik makaleler yayınlanmaktadır.

Buna ek olarak, Eurostat 2019’da ‘Kültür istatistikleri’ ve 2018’de ‘Eurostat kültür istatistikleri için rehber’ metodolojik el kitabını yayınladı [1].

Kültür sektörlerine ilişkin veriler, farklı Eurostat veri koleksiyonlarına dahil edilmiştir, ancak kültürel alanın kapsamı veri kaynaklarına bağlıdır. Durum yavaş yavaş iyileşecektir.

Uyumlaştırılmış verileri toplamak için gerekli olan “Kültürel ve yaratıcı sektörler” için şu anda üzerinde mutabık kalınmış istatistiksel bir tanım bulunmamaktadır.

Komisyon, “Kültürel ve Yaratıcı Sektörlerin Ölçülmesi” Pilot Projesinden böyle bir istatistiksel çerçeveye önemli bir katkı beklemektedir. Pilot projesinin nihai sonuçları Aralık 2022’de açıklanacaktır.

KOVİD-19 salgınının Avrupa’daki etkisini ölçmeye gelince, Eurostat ve Üye Devletlerin Ulusal İstatistik Enstitüleri bu konuda bir dizi girişim başlattı[2]. Kültürel istihdam, üç aylık AB İşgücü Anketi verilerine dayalı olarak öngörülecektir.

Şu anda uyumlaştırılmış veri toplamak için gerekli olan ‘kültürel ve yaratıcı sektörler’ için kararlaştırılmış bir istatistiksel tanım bulunmamaktadır.


[1]  https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/overview