Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi ve Yurttaşların AB karar alma sürecine katılımı

Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi ve Yurttaşların AB karar alma sürecine katılımı

Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi, Avrupa Birliği’nin demokratik yapısının değerli bir parçasıdır. Yurttaşlar, Avrupa kurumlarını, AB’nin yetki sahibi olduğu politika alanlarında önemli gördükleri noktalarda harekete geçmeleri için çağırma yetkisi vererek siyasi hayata katılmalarını sağlar.

Bu araç on yıldır AB hukukunda mevcuttur ve yine de kaydedilen 76 girişimden sadece 6’sı Komisyonun incelemesi ve cevabı olan son aşamaya ulaştı. Komisyonun, bu vakaların sadece bir kısmının girişimlerin talep ettiği şekilde yasaları öne çıkarmayı taahhüt ettiğinin altını çizmek önemlidir.

1. Komisyon, Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi ile yurttaşlar tarafından formüle edilen talepleri takip etmeyi reddetmenin katılımcı karar alma modelini ve Birliğin demokratik ruhunu baltaladığı görüşünü paylaşıyor mu?

2. Komisyon, Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi  enstrümanının  geleceğini ve vatandaşların AB karar alma sürecine doğrudan katılımına yönelik diğer enstrümanların geleceğini, özellikle de yaklaşan Avrupa’nın Geleceği Konferansı bağlamında nasıl görüyor?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Łukasz Kohut (S&D), Hannes Heide (S&D), Bettina Vollath (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Anja Hazekamp(Sol Grup) , Ivan Vilibor Sinčić (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Eva Kaili (S&D), Eleonora Evi (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Jens Geier (S&D), Robert Biedroń (S&D), Tanja Fajon (S&D), Miroslav Číž (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Valdemar Tomaševski (ECR), Magdalena Adamowicz (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (Sol Grup), Sandro Gozi (Renew), Dimitrios Papadimoulis(Sol Grup), Alex Agius Saliba (S&D), François Alfonsi (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Helmut Scholz(Sol Grup),, Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Herbert Dorfmann (PPE), Olivier Chastel (Renew), Kinga Gál (PPE), Dietmar Köster (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Mario Furore (NI), Petra Kammerevert (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Peter Pollák (PPE), Anna Júlia Donáth (Renew), Elisabetta Gualmini (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Robert Hajšel (S&D), Michal Šimečka (Renew), Loránt Vincze (PPE), Günther Sidl (S&D), Milan Brglez (S&D), István Ujhelyi (S&D), Leszek Miller (S&D) tarafından verilen soru önergesidir.

YANIT

3 Mayıs 2021

Vatandaşları karar alma süreçlerine dahil etmek Komisyon için çok önemlidir. Komisyon, Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi  dahil olmak üzere vatandaşlar için katılımcı araçlar sağlamaya kapsamlı bir şekilde yatırım yapmıştır.

Bir araç olarak Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi’nin başarısı, sadece yasal bir takibin önerilip önerilmediğiyle ölçülmemelidir. Bir dizi başarılı Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi  takibi yeni veya revize edilmiş bir EC yasası şeklini alırken, diğerleri için anlamlı yasama dışı izleme gerçekleştirilmiştir[1]. Dahası, bu aracın önemli bir katma değeri, Avrupa çapında bir tartışmayı ateşleme, vatandaşlardan oluşan bir topluluk oluşturma veya karar alma sürecini hızlandırma fırsatlarında yatmaktadır.

Vatandaşlar ayrıca ‘Have Your Say’ portalı[2] aracılığıyla vatandaşların diyaloglarına veya kamuoyu istişarelerine katılabilir ve planlanan etki değerlendirmeleri, Komisyon önerileri ve diğer taslak eylemler hakkında geri bildirim sağlayabilir.

Komisyon, iletişim çabalarının bir sonucu olarak bu araca ilişkin artan farkındalıkla birlikte, 1 Ocak 2020’den beri geçerli olan Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi ile ilgili basitleştirilmiş kuralların [3], son aşamaya ulaşan daha yüksek bir girişim oranına izin vereceğine inanmaktadır.

Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın amacı, vatandaşları güçlendirmek, Avrupa’daki tartışmalara katılmalarına ve önemsedikleri nedenlerle aşağıdan yukarıya etkinlikler düzenlemelerine izin vererek Birliğin politika yapısının kalbine getirmektir. Bu aşağıdan yukarıya yetkilendirme hedefi, Avrupa Yurttaşlar İnisiyatifi tarafından paylaşılmaktadır.


[1] Examples: https://europa.eu/citizens-initiative/stop-vivisection_en or https://europa.eu/citizens-initiative/ban-glyphosate-and-protect-people-and-environment-toxic-pesticides_en

[2] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say

[3] Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the European citizens’ initiative, OJ L 130, 17.5.2019, p. 55-81 .