93/13/AET sayılı Direktifin Üye Devletler tarafından uygulanması

93/13/AET sayılı Direktifin Üye Devletler tarafından uygulanması

93/13/Avrupa Ekonomi Topluluğu (AET) sayılı Direktif, banka sözleşmelerindeki adil olmayan maddeleri yasaklamıştır.  Üye Devletler, devam eden bu tarz uygulamalarını önlemek için ulusal mahkemeler önünde yasal işlem yapma olasılığı da dahil olmak üzere yeterli ve etkili önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Ayrıca, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından C-415/11 davasına dayalı kurulan içtihat hukuku, 93/13/AET Direktifi uyarınca, ulusal mahkemelerin bir maddenin adil olup olmadığını doğrulamasını ve eğer öyleyse, en baştan kaldırılması gerektiğini belirtmektedir. ABAD ayrıca, ulusal mahkemelerle ilgili sözleşme koşullarının adaletsizliğini değerlendirirken tahliyeleri durdurmak veya askıya almak için geçici önlemlerin kullanılabilirliğinin önemini vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, birçok AB hükümeti 93/13/AET direktifini etkili bir şekilde uygulamamaktadır ve borçluların haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bu nedenle, özellikle şimdi, pandemi sırasında, konut hakkı risk altındadır ve hane halkı haciz riski altındadır.

1. Komisyon, her üye devlette 93/13/AET direktifinin uygulanması hakkında bize ayrıntılı bilgi verebilir mi?

2. AB, tüm üye devletlerin 93/13/AET Direktifine uymasını sağlamak ve ulusal mahkemelerin haksız sözleşme maddelerini resmi olarak soruşturmasını sağlamak için ne gibi önlemler alacaktır?

Niyazi Kızılyürek (Sol Grup), Giorgos Georgiou(Sol Grup),  Marc Botenga(Sol Grup),  Leila Chaibi(Sol Grup),  Eugenia Rodríguez Palop(Sol Grup),  Idoia Villanueva Ruiz (Sol Grup), Konstantinos Arvanitis (Sol Grup), Clare Daly(Sol Grup) tarafından verilen soru önergesidir.

Yanıt

16 Mart 2021

93/13 /AET[1]    Sayılı Direktifin Üye Devletler tarafından tüketici sözleşmelerinde adil olmayan şartlara ilişkin uygulamasına ilişkin bilgiler, AB Tüketici ve Pazarlama Yasası’nın 2017 Uygunluk Kontrolü Çalışmasına[2]  eşlik eden ülke raporlarında[3]  mevcuttur. Tüketici Hukuku Veri Tabanı[4]  ve özellikle icra takibi, geçici koruma ve mahkemeler tarafından resmi uygulama ile ilgili olarak, ulusal usul kanunlarının ve uygulamalarının AB tüketici hukuku kapsamında tüketicilerin usule ilişkin korunması üzerindeki etkisine ilişkin 2017 çalışması bulunmaktadır[5]

Komisyon, direktifin Üye Devletler tarafından uygulanmasını sürekli olarak izlemektedir. Direktifin Olası ihlallerine işaret eden mevcut bilgileri değerlendirir ve gerekirse konuyu ulusal makamlarla ele alır.

Bir Üye Devlet, Avrupa Topluluğu yasasını uygulamazsa, Komisyon, Komisyon’un uygulama öncelikleriyle bağlantılı olarak ihlal davası açabilir [6].

Komisyon, Üye Devletlerin direktifi doğru bir şekilde aktarmadıklarına veya uygulamadıklarına karar verdiği bir dizi ihlal prosedürünü halihazırda başlatmıştır.


[1] 5 Nisan 1993 tarihli Tüketici sözleşmelerinde haksız Şartlara ilişkin ve 93/13/EEC sayılı Konsey Direktifi, OJ l 95, 21.4.1993, s.29

[2] 23.5.2017 tarihli nihai rapor, SWD (2017) 208 final:https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332

[3] Tüketici ve pazarlama hukukunun uygunluk kontrolü için çalışma ve nihai raporu, Bölüm 3- Ülke raporlama, http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44842

[4] E-adalet portalı üzerinden erişilebilir https://e-justice.europa.eu/content_text_of_the_directive-628-en.do#partDisplayArea

[5] AB tüketici hukuku kapsamında tüketicilerin korunması ve ulusal kanun yasaları ve uygulamaları üzerindeki etkileri üzerine çalışma: İkinci Standart – ‘ Tüketicilerin Prosedürel korunması ‘ (JUST / 2014 / RCON/PR / CIVI / 0082),

[6] İletişim C(2016)8600’de belirtilmiştir.