AB kurumlarındaki stajyerlerin Erasmus hibelerinden dışlanması

AB kurumlarındaki stajyerlerin Erasmus hibelerinden dışlanması

Yurt dışındaki stajerlere finansman imkanlar sunup eğitim, öğretim ve gençliği desteklemeyi amaçlayan Erasmus+ programı, Avrupa Birliği kurum, kuruluş ve ajanslarındaki stajyerleri kapsamamaktadır.

Ancak, AB kurumları dışında ve uygun olan ülkelerde, stajyerler stajlarının ücretli veya müfredatlı olmasına bakılmaksızın Erasmus hibelerinden yararlanabilirler. Bu son dönemlerde, özellikle pandeminin oluşturduğu kriz ve genç istihdamı için yarattığı sorunlar nedeniyle günümüzde daha da  önem kazanmıştır.

Ancak, AB kurum, kuruluş ve ajanslarındaki stajyerlere karşı ayrımcılık oluşturmakta ve bu nedenle bir ayrıcalık döngüsünü fırsatlar oluşturarak desteklemektedir. AB kurum, kuruluş ve ajanslarında ücretsiz kursiyerler söz konusu olduğunda, konu daha da sorunlu hale gelir. Ayrıcalık döngüsünü pekiştiren bu stajlara sadece orta ve üst sınıftan olanlar katılabilir.

1. Avrupa Birliği kurum, kuruluş ve ajanslarında staj yapan öğrencileri neden Erasmus hibeleri dışında  tutuluyor?

2. Komisyon bu kuralı değiştirmeye çalıştı mı?

Niyazi Kizilyürek (Sol Grub),Lídia Pereira (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Olivier Chastel (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (Sol Grub), Anne Sander (PPE), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (Sol Grub), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Jarosław Duda (PPE), Alicia Homs Ginel (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Clara Aguilera (S&D), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Pierre Larrouturou (S&D), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Christophe Hansen (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Petros Kokkalis (The Left), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)