Χρηματοδότηση αναδάσωσης στα κράτη μέλη

Χρηματοδότηση αναδάσωσης στα κράτη μέλη

Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ραγδαία σε κλιματική κρίση, οδηγώντας μας σε έναν οικολογικό εφιάλτη. Τα δάση μας φλέγονται λόγω οικονομικών συμφερόντων, θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα μεγάλων ντόπιων και ξένων βιομηχανιών. Οι πυρκαγιές δεν αποτελούν ατύχημα. Ήταν το αποτέλεσμα εγκληματικών πολιτικών.

Απαιτούνται δραστικά μέτρα. Είναι αδήριτη ανάγκη η ΕΕ να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για πρόληψη και αποτροπή της παράνομης υλοτομίας, της αυθαίρετης αποψίλωσης αλλά και της καταστροφής και πυρπόλησης των δασών.

Προτίθεται η Επιτροπή να εξαγγείλει άμεσα τη διάθεση συγκεκριμένου κονδυλίου για αναδάσωση σε όλα τα κράτη μέλη, ως ζήτημα έκτακτης ανάγκης;

Απάντηση:

Η Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δασών μας και εκφράζει την ανησυχία της για την αυξημένη εμφάνιση δασικών πυρκαγιών.

Η δασική στρατηγική της ΕΕ(1) έχει ευθυγραμμίσει επιτυχώς τις σχετικές υπάρχουσες χρηματοδοτικές ροές της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων πολιτικής για τα δάση.

Η αειφόρος διαχείριση των δασών είναι ένας από τους βασικούς στόχους της δασικής στρατηγικής της ΕΕ και μία από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης για τα δάση της ΕΕ, με προγραμματισμένες δαπάνες ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ. Επιπλέον, άλλα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, του προγράμματος LIFE ή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», συνεχίζουν να στηρίζουν σταθερά τα δάση της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο πυλώνας αγροτικής ανάπτυξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) παρέχει σημαντική στήριξη στα κράτη μέλη για τη δάσωση, την πρόληψη ζημιών και την αποκατάσταση των δασών, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ανέρχονται σε 4,5 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ προορίζονται για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των δασών. Η αειφόρος διαχείριση των υφιστάμενων δασών είναι εξίσου σημαντική, καθότι υπάρχει κίνδυνος γρήγορης επισκίασης των οφελών της αναδάσωσης από πιθανή απώλεια ή υποβάθμιση των υπαρχόντων δασών και δασικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής(2) για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020, προβλέπεται η στήριξη μιας νέας και πιο φιλόδοξης δασικής πολιτικής, η οποία θα ενισχύει τη συμβολή της ΚΓΠ στη διασφάλιση υγιών και αειφόρως διαχειριζόμενων δασών και στην αύξηση των δασικών εκτάσεων. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα προσφέρουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και ευκαιρίες δεδομένου ότι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις τους, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους όσον αφορά τις επενδύσεις και τη διαχείριση.

(1)COM(2013)659(2)COM(2018)392