Πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, διευθυντής λυκείου στην Κύπρο έδιωξε μαθήτρια από το σχολείο γιατί αυτή φορούσε μαντήλα (hijab). Σε συνέχεια μάλιστα της ρατσιστικής του συμπεριφοράς, δήλωσε πως τα σχολεία στην Κύπρο δεν «μεγαλώνουν Ταλιμπάν»(1).

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Παιδείας άνοιξε σχετική έρευνα για το συμβάν, ενώ ο εν λόγω διευθυντής μετατέθηκε σε απογευματινό σχολείο. Σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, όμως, ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου έκανε κοινή συνάντηση με τη μαθήτρια και τον διευθυντή για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Αντί όμως να εξισώνεται ο θύτης με το θύμα, μέσω τέτοιων κινήσεων εντυπωσιασμού, καλό είναι να προωθηθούν εκείνες οι πολιτικές που θα εμπεδώσουν και θα εμβαθύνουν την αποδοχή της διαφορετικότητας, την πολυπολιτισμικότητα και την αλληλεγγύη στις κοινωνίες μας.

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή τι μέτρα προτίθεται να πάρει για περαιτέρω προώθηση της ανοχής, της αποδοχής της διαφορετικότητας και την πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση;

Απάντηση:

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την ενθάρρυνση, την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης, με σεβασμό προς τη συνολική τους αρμοδιότητα για την εκπαιδευτική πολιτική.

Η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει ρόλο ζωτικής σημασίας στην προώθηση της ανεκτικότητας, στην ισχυροποίηση της αίσθησης του ανήκειν και στην αντιμετώπιση των διακρίσεων. Βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να αποκτήσουν κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης που να μπορεί να θέσει τα θεμέλια για δημοκρατικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με βάση την πολυμορφία. Η σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και να αναπτυχθεί η αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα, στη χώρα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθεί την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να μάθουν για την κοινή κληρονομιά της Ευρώπης και να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της ΕΕ. Επίσης, η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση αποτελεί τον πρώτο πυλώνα του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Μέσω του προγράμματος Erasmus+, η Επιτροπή στηρίζει έργα που αποσκοπούν στην αποτροπή της μισαλλοδοξίας. Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο προτύπων για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και έχει εκπονήσει μια εργαλειοθήκη για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, προκειμένου να προσεγγίσει τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης. Επιπλέον, ως μέρος του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (EΚ 2020), μια ειδική ομάδα εργασίας συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και των κοινών αξιών της ΕΕ.