Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με το επάγγελμα του ξεναγού στην ΕΕ

Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με το επάγγελμα του ξεναγού στην ΕΕ

Στην Κύπρο, όπως και στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, το επάγγελμα του ξεναγού είναι ρυθμιζόμενο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Τούτο επιβεβαιώνεται και από τέσσερις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο δίκαιο της ΕΕ, όπως και στο δίκαιο της Κύπρου, παρατηρείται νομικό κενό όσον αφορά τη συνεργατική οικονομία. Οι υπηρεσίες που παρέχουν ταξιδιωτικοί πράκτορες στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας δεν αποτελούν απλώς άλλη μία πλατφόρμα της κοινωνίας της πληροφορίας· απεναντίας, θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο τον πυρήνα των κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τις υπηρεσίες.

Η συνεργατική οικονομία πρέπει να διέπεται από κατευθυντήριες ρυθμίσεις της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Η ρύθμισή της θα διασφαλίσει ισότιμη συμμετοχή, ίσους όρους και προϋποθέσεις, και θεμιτό ανταγωνισμό στην τουριστική αγορά για τους επαγγελματίες ξεναγούς που υπάγονται σε ρυθμίσεις και τους διοργανωτές ταξιδίων που λειτουργούν παράνομα.

Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή έχει καθήκον να αποτρέπει την παροχή παράνομων υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Προτίθεται η Επιτροπή να καταρτίσει κανονισμό της ΕΕ που θα εξασφαλίζει την αναλογικότητα της συνεργατικής οικονομίας όσον αφορά υπηρεσίες στον κλάδο του τουρισμού; Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους παράνομα παρέχοντες υπηρεσίες ξεναγού και όσους νόμιμα ασκούν το ρυθμιζόμενο επάγγελμα του ξεναγού στην ΕΕ.

Απάντηση:

Η Επιτροπή δημοσίευσε το 2016 την ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» . Η ανακοίνωση αυτή παρείχε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ισχύοντος δικαίου της ΕΕ στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας.

Πρέπει να σημειωθεί σχετικά ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αποτρέπονται από το να λάβουν μέτρα για την προστασία των δημόσιων συμφερόντων, όπως η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς ή η προστασία των καταναλωτών και των αποδεκτών των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Όσον αφορά το θέμα που περιγράφεται στα υποβληθέντα ερωτήματα, εκτός από τους κανόνες της Συνθήκης, το σχετικό πλαίσιο της ΕΕ περιλαμβάνει την οδηγία για τις υπηρεσίες , την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα  και την οδηγία για τον έλεγχο της αναλογικότητας . Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν αναλογικούς μηχανισμούς ελέγχου για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

Όσον αφορά την ίση μεταχείριση των ξεναγών, θα πρέπει να υπομνησθεί ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν αν και με ποιον τρόπο θα ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των ξεναγών, εντός των ορίων του δικαίου της Ένωσης και ειδικότερα των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Επί του παρόντος, οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών και είναι τα 14 από τα 27 κράτη μέλη που ρυθμίζουν το επάγγελμα του ξεναγού.

Όσον αφορά τον ρόλο των επιγραμμικών πλατφορμών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» , η πρόταση της Επιτροπής για τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών θα αποσαφηνίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα αναλύσει κατά πόσον τα ισχύοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ , εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.