Καθιέρωση της τουρκικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ

Καθιέρωση της τουρκικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ

Στην επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης προς τους Προέδρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 17 Φεβρουαρίου 2016, επισημαίνει ότι η τουρκική γλώσσα είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζητεί να καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 342 ΣΛΕΕ σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Οι Τουρκοκύπριοι πολίτες της ΕΕ αναμένουν ασφαλώς να καταστεί η μητρική τους γλώσσα επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Επιπλέον, στις εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξελέγη για πρώτη φορά ένας Τουρκοκύπριος βουλευτής από Ελληνοκύπριους και από Τουρκοκύπριους.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή, προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την καθιέρωση της τουρκικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 342 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γλωσσικό καθεστώς των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ορίζεται από το Συμβούλιο ομοφώνως, μέσω κανονισμών, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, στην οποία δεν εμπλέκεται η Επιτροπή.