Θέμα: Λήψη μέτρων στήριξης των πολιτιστικών δημιουργών σε όλη την Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας

Θέμα: Λήψη μέτρων στήριξης των πολιτιστικών δημιουργών σε όλη την Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας

Τα μέτρα δημόσιας υγείας που επιβλήθηκαν για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού, είχαν πρωτοφανή αρνητική επίδραση στους δημιουργούς πολιτιστικών αξιών και τους συντελεστές παραγωγής πολιτιστικών αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Ερωτάται η Επιτροπή τι μέτρα προτίθεται να λάβει για:

1. να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα παρέχουν πρόσβαση στους δημιουργούς πολιτιστικών αξιών και τους συντελεστές παραγωγής πολιτιστικών αγαθών, των οποίων τα μέσα διαβίωσης απειλούνται – σε (α) κονδύλια στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του COVID-19, και (β) οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις·

2. (α) την άμεση εξόφληση υπολοίπων ποσών επιχορηγήσεων σε προγράμματα πολιτισμού που ήδη υλοποιούνται, (β) την επιτάχυνση/ενεργοποίηση προγραμμάτων που αν και εγκρίθηκαν, η έναρξή τους καθυστερεί λόγω της πανδημίας, και (γ) την εκπόνηση νέων προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης/ενθάρρυνσης δράσεων Ψηφιακού Πολιτισμού·

3. τη σημαντική ενίσχυση του χρηματοδοτικού προγράμματος για τον Πολιτισμό την περίοδο 2021-2027 καθώς και τη δημιουργία, με την λήξη της πανδημίας, ενός επαρκούς χρηματοδοτικού πακέτου κινήτρων για πολιτιστικούς δημιουργούς σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας (π.χ περαιτέρω διευκόλυνση για την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των έργων τους).

NO ANSWER YET!