Έλλειψη δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Έλλειψη δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS) έχει επισημανθεί από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, κρατών μελών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ένα από τα κύρια εμπόδια για την άμεση υποστήριξη της CCS, που έχει επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Αυτό αποτελούσε πρόβλημα και πριν από την πανδημία. Ωστόσο, οι συνέπειες του προβλήματος επιδεινώνονται και θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται στο μέλλον.

Οι ακριβείς, επαρκείς, συγκρίσιμες, παρακολουθούμενες και επικαιροποιημένες πληροφορίες, με ειδική έμφαση σε όλους τους διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με τη CCS, από επίσημο κοινό σημείο αναφοράς της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για: α) την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού πολιτικής· β) την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας· και γ) τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος όσον αφορά τη CCS, και, με αυτόν τον τρόπο, για την κοινωνία της ΕΕ στο σύνολό της.

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να χαρτογραφήσει με δεδομένα τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη CCS;

2. Πρόκειται να θεσπιστούν μέτρα για τη χαρτογράφηση της CCS με παρακολουθούμενα και επικαιροποιημένα δεδομένα σε μακροπρόθεσμη βάση, με εστίαση σε διάφορους επιμέρους τομείς;

3. Πρόκειται η Επιτροπή να δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός τμήματος της Eurostat που θα εστιάζεται στη CCS;

NO ANSWER YET!